Årsmöte 2018

Hej Aros,

Vi kallar till årsmöte den 18 augusti 2018 kl. 12.00.
Lokalen för mötet är Fjärdhundragatan 62 Uppsala . Boman/Boyle på dörren.
(efter mötet är det symöte för första gången för terminen)
Föredragningslistan:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, protokollförare och
justeringsperson/rösträknare.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. att de betalt fastställd
medlemsavgift och fyllt 12 år.
5. styrelsens verksamhetsberättelse och resultat samt balansräkning för
det gånga räkenskapsåret föredras.
6. Revisorns berättelse för det gånga räkenskapsåret föredras.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Val av styrelse för den kommandemandatperioden.
9. Val av en revisor och en revisors-suppleant för den kommande
ettårsperioden.
10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
11. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.
12. Eventuella propositioner.
13. Eventuella motioner.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.
/ Agnes

Årsmöte 2017

Årsmötet är nu avklarat, och största nyheten är att avgiften för medlemsskap från och med den 30/4 2017 kommer att vara 150 kronor. Detta för att täcka den fasta kostnad vi har som förening (plusgirot).

Vi har inte höjt vår avgift på fem år, och även om detta är en dubblering av vad Aros får in sedan tidigare tyckte årsmötet att det är en rimlig kostnad för medlemsskap.

Protokoll finns på Styrelse-sidan.

Uppdateringar på hemsidan

Hej alla läsare,

Eftersom det tar en del tid och kraft att jaga reda på ämnen och artiklar att publicera kommer vi under 2015 att dra ner till en större artikel varannan månad, och samtidigt göra fler Throw-Back Thursday blänkare på torsdagar, under 2014 publicerades de en torsdag mitt i månaden. När vi inte har en ny artikel en månad kommer det istället en bonus TBT.

Om du har något som du vill se en artikel om, eller om du har en artikel som du vill publicera skicka den gärna till Aros Webbminister web@nullaros.nordmark.org

/Lia de Thornegge

Ny hemsida – April 2014

Nu har den gamla hemsidan vuxit ur sin roll. Den är fin, men ger oss inte den flexibilitet som behövs, och för att lägga till nya saker behöver man kunna html – med ny plattform (WordPress) så ska ämbetsmän och medlemmar som inte nödvändigtvis är web-experter också kunna bidra till sidans innehåll.

Skribent: Lia de Thornegge, Webbansvarig.