Årsmöte 2018

Hej Aros,

Vi kallar till årsmöte den 18 augusti 2018 kl. 12.00.
Lokalen för mötet är Fjärdhundragatan 62 Uppsala . Boman/Boyle på dörren.
(efter mötet är det symöte för första gången för terminen)
Föredragningslistan:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, protokollförare och
justeringsperson/rösträknare.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. att de betalt fastställd
medlemsavgift och fyllt 12 år.
5. styrelsens verksamhetsberättelse och resultat samt balansräkning för
det gånga räkenskapsåret föredras.
6. Revisorns berättelse för det gånga räkenskapsåret föredras.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Val av styrelse för den kommandemandatperioden.
9. Val av en revisor och en revisors-suppleant för den kommande
ettårsperioden.
10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
11. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.
12. Eventuella propositioner.
13. Eventuella motioner.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.
/ Agnes

Årsmöte 2017

Årsmötet är nu avklarat, och största nyheten är att avgiften för medlemsskap från och med den 30/4 2017 kommer att vara 150 kronor. Detta för att täcka den fasta kostnad vi har som förening (plusgirot).

Vi har inte höjt vår avgift på fem år, och även om detta är en dubblering av vad Aros får in sedan tidigare tyckte årsmötet att det är en rimlig kostnad för medlemsskap.

Protokoll finns på Styrelse-sidan.