Symötesdatum för vårterminen 2019

2008DW21_009
Syskrin

Snart är det dags för nyårslöften igen. 
Blir nyårslöftet att gå på fler symöten?
Nu kan du planera upp första halvåret 2019.
Här kommer vårens datum.

V. 2 – 12 januari
V. 3 – 19 Januari
V. 6 – 9 februari
V. 8 – 23 februari
V. 10 – 9 mars
V. 12 – 23 mars
V. 14 – 6 april
V. 16 – 20 april
V. 18 – 4 maj
V. 20 – 18 maj
V. 23 – 8 juni
V. 24 – 15 juni

Välkomna!

Årsmöte 2018

Hej Aros,

Vi kallar till årsmöte den 18 augusti 2018 kl. 12.00.
Lokalen för mötet är Fjärdhundragatan 62 Uppsala . Boman/Boyle på dörren.
(efter mötet är det symöte för första gången för terminen)
Föredragningslistan:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, protokollförare och
justeringsperson/rösträknare.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. att de betalt fastställd
medlemsavgift och fyllt 12 år.
5. styrelsens verksamhetsberättelse och resultat samt balansräkning för
det gånga räkenskapsåret föredras.
6. Revisorns berättelse för det gånga räkenskapsåret föredras.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Val av styrelse för den kommandemandatperioden.
9. Val av en revisor och en revisors-suppleant för den kommande
ettårsperioden.
10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
11. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.
12. Eventuella propositioner.
13. Eventuella motioner.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.
/ Agnes