Årsmöte den 28 mars 2021

Årets årsmöte går av stapeln kl 19 söndagen den 28 mars 2021 via Zoom. Kallelse med länk och bilagor har den 28 februari 2021 skickats till alla medlemmar per e-post.

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsperson/rösträknare.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. att de har fyllt 12 år och, för medlemmar som har fyllt 13 år, har betalt fastställd medlemsavgift.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- samt balansräkning för det gångna räkenskapsåret föredras.

6. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

8. Val av styrelse för den kommande mandatperioden.

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant för den kommande ettårsperioden.

10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.

11. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.

12. Propositioner.

* Stadgeändringar i enlighet med beslut vid årsmötet 2020.

13. Eventuella motioner.

14. Övriga frågor.

15. Mötet avslutas.

Välkomna!