SKA Aros Årsmöte 2022

Date/Time
Date(s) - 27 March 2022
19:00 - 20:00

Categories


Årets årsmöte går av stapeln kl 19 söndagen den 27 mars 2022 via Zoom.
Kallelse med länk har den 27 februari 2022 skickats till alla medlemmar per e-post.
Om du inte har fått e-posten med kallelsen kan det bero på att ditt medlemskap har löpt ut och behöver förnyas. Om du förnyar medlemskapet efter att kallelsen har skickats, hör av dig efter att du har betalat årets medlemskap så kan jag skicka kallelsen till dig i efterhand.
Om du har betalat men ändå inte fått kallelsen, hör också av dig så ska vi undersöka vad som kan ha hänt.
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsperson/rösträknare.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. att de har fyllt 13 år och har betalt fastställd medlemsavgift.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- samt balansräkning för det gångna räkenskapsåret föredras.
6. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Val av styrelse för den kommande mandatperioden.
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant för den kommande ettårsperioden.
10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
11. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.
12. Eventuella propositioner.
13. Eventuella motioner.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.
Välkomna!