Herstory 20-22 januari

Date/Time
Date(s) - 20 January 2023 - 22 January 2023
All Day

Location
Medåkers Bygdegård

Categories


Välkommen till Herstory!

Herstory är ett SCA-event där vi har fokus på kvinnohistoria likväl som kvinnor och deras plats i SCA. Det kommer bli en helg full av föreläsningar och workshops kring detta tema och självfallet en smarrig bankett på lördagen. 

Datum: 20 – 22 Januari, 2023

Site: Medåkers Bygdegård, Tåbyvägen 25, 732 96 Arboga

Kostnad för full helg, SCA-medlem: 

450 sek
Mer info om kostnader och site hittas nedan.

Registrering sker här.

Antalet platser är 50 st helgpass och 20 st lördagspass, registrering öppnar 10/10 2022 kl. 19:00.

Schema för eventet hittas nedan och sätts slutgiltigt 5 december.

Är du intresserad av att hålla i en föreläsning eller workshop kring temat, fyll i det här formuläret, senast 20 november.

———————————————
Welcome to Herstory! 

 

Herstory is an SCA event where we focus on women’s history as well as possibilities for different discussion groups about the very diverse group that is “women” in the SCA.. It will be a weekend full of lectures and workshops around this theme as well as a tasty grand feast during Saturday evening. 

Even if the event is focused on women’s history and women in the SCA, of course everybody is warmly welcomed, regardless of gender.

Date: 20 -22 January, 2023 

Site: Medåkers Bygdegård, Tåbyvägen 25, 732 96 Arboga, Sweden

 

Cost for the whole weekend: 

450 sek for SCA-members
More info below.

 

Register here.

Number of spaces are limited to 50 full weekend and 20 daytripers, registration opens 10th October 2022 at 19:00 (7 pm) Swedish time (UTC+1).

 

You will find the schedule below, it will be finalized by 5th December 2022.

 

Are you interested in holding a class or a workshop on the events theme of women and women’s history? Please fill in this form, 20th November 2022 by the latest.

 

Praktiskt –

Anmälan / Register

Registreringen öppnar svensk tid 10 oktober, kl 19:00.

Begränsat antal platser, först till kvarn!
Senaste dag att avanmäla sig från eventet igen utan att bli skyldig att betala anmälningsavgiften är: 31 december, 2022.  

Förseningsavgift på 100 kr/person tillkommer på betalningar efter 31 December, 2022.  

Du registrerar dig på eventet här.

 

Registration opens Swedish time (UTC+1), 10 October, 19:00 (7 pm). 

Limited amount of participants, first come first served!
Last date to cancel your registration without having to pay the event fee is: 30 December, 2022.

Late payment fee is 100sek/person for payments after 31 December, 2022. 

Please register via this link.

 

Anmälda

Site & tillgänglighet / Site and accessbility 

Sovmöjligheter: 

Den här siten har enbart s.k. crash space. Det betyder plats på golv, du tar med dig egen madrass att sova på. För folk som reser långt med flyg gör vi vårt bästa för att hjälpa till med sovsaker, hör av dig till autokraterna om detta i god tid om du har behov av att låna madrass etc.
Har du behov av riktig säng rekommenderar vi att du kollar in hotell och motell i Arboga (15 min från site) och Köping (20 min från site). Sover du inte på siten så betalar du självklart bara för “dagspass”. 

 

Tillgänglighet: 

Denna site är relativt rullstolsvänlig. Utomhus-området består av grusplan och gräsmatta och är tämligen platt utan höga backar. Det finns en ramp upp till nedervåningen där bankettsalen finns. Där finns också handikapptoalett och det kommer finnas möjligheter för crash space på nedervåningen. Övervåningen är ej tillgänglig för rullstolsbundna då det bara finns trappa dit, men dessa utrymmen kommer mestadels används till crash space. Om du har speciella behov när det kommer till siten, hör av dig till oss autokrater så ska vi göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt.  

 

——————-

 

Sleep accommodations: 

This site offers only so-called “crash space”, which means a spot on the floor and you have to bring your own mattress.
If you travel from afar by air we will do our best to help you with your mattress and such, please contact the autocrats in good time before the event if you need help with this. 

If you need better sleep accommodations we recommend you to check for hotels or motels in the town of Arboga (15 min from the site) or Köping (20 min from the site). If you don’t sleep on site you will of course only pay for “day pass”. 

 

Accessibility: 

This site is relatively wheelchair friendly. The area outside has gravel and grass and is pretty flat with no big hills. The house has a ramp to the ground floor where the feasthall is and there is also a handicap toilet on that floor. There will be possibilities for crash space on the ground floor. The upper floor is not available for people that have trouble walking, but those rooms will mainly be used for crash space. Please let us autocrats know if you have special needs when it comes to the site and we will do our best to help you and adapt so you can be comfortable. 

 


Betalning/ Payment

Betalning sker till SKA Aros PG: PG 475835-5

Märk betalningen med “Herstory” och ditt mundana namn.

Senaste betalningsdag för att få hela anmälningsavgiften tillbaka är 31 December, 2022. 

Förseningsavgift efter 31 December är 100 kr, och det kommer att tillämpas.

Dyker man inte upp på eventet efter anmälan måste hela avgiften betalas in.

 

Payment can be done to SKA AROS PG: 475835-5

Payment after 31th December will induce a late fee of 100 SEK.

No-show will pay the full event fee.

Foreign guests can pay at the door without a late fee if they provide traveling details to the autocrats by 31th December, 2022. 

 

FAQ

 

Säkerhet och trygghet / Safety and security

Vi vill att alla på vårt event ska känna sig trygga, både när det kommer till det mentala likväl som det fysiska.

Nordmarks Anti-trakasseri policy & Drachenwalds Code of Conduct 

Trakasserier och mobbning hör inte hemma i SCA och Nordmark. Vi vill att alla våra deltagare läser igenom Nordmarks anti-trakasseri policy som förklarar vad vi förväntar oss av dig som deltagare likväl vad du kan förvänta dig, samt också vart du kan vända dig om det händer något som gör att du eller någon annan känner er otrygga på Nordmarks-event. Det är inte alltid man vågar eller kan agera när själva situationen händer, så skulle något hända under vårt event tveka inte att kontakta någon av oss autokrater så vi kan hjälpa er att lösa situationen. 

 

Drachenwald har även de en Code of conduct, som beskriver hur vi förväntas oss att våra medlemmar beter sig på event. Den kan ni hitta här. 

 

Covid-19 och andra smittsamma sjukdomar

Ingen vill bli sjuk på ett event, oavsett om det är Covid eller vanlig förkylning. Sjukdomar är dock ett otyg vi tyvärr får dras med ibland och då vi vet att både covid och andra virus lätt börjar smitta innan symptom dyker upp så kan vi inte total-försäkra oss från att folk smittar när vi har event. Men vi kan göra det bästa för att försöka förhindra att många blir sjuka så därför har vi ett gäng regler på detta event.

Detta gäller:

  • Var vaccinerad eller uppvisa ett negativt PCR-test. Ha ditt vaccinerings-intyg redo när du kommer till eventet och anmäl dig först i trollet innan du bär in dina saker. Är du inte vaccinerad så vill vi att du uppvisar ett PCR-test taget senast 48h innan eventet. 
  • Kom inte till siten om du har förkylnings-symptom så som ont i halsen, hosta, snuva eller feber. Detta gäller även om du testat negativt för Covid-19. Stanna hemma och ta hand om dig själv och dina symptom istället. Kan vi betala tillbaka utan att gå back på eventet så kommer vi göra det om du behöver avanmäla dig sent. 
  • Ta med egen handduk! Det kommer finnas krokar i hallen utanför toaletterna och märktejp och penna i trollet. Märk upp en krok och häng din handduk där. Egna handdukar minskar risk för virus-spridning. 
  • Använd handspriten inne på toaletterna! Det kan tyckas som att du inte behöver det för att du tvättar ju händerna med tvål, men handspriten ger oss en extra säkerhet, så använd den flitigt och mycket. Den finns där för din skull.
  • Fråga först innan du kramar någon och acceptera om denne säger nej. 
  • Diskning sker på övervåningen. Diskbaljor med ljummet vatten är som Disneyland för virus och bakterier, så vi undviker det och diskar vår personliga disk i det lilla köket på övervåningen. Har du svårt att gå i trappor så prata med någon av autokraterna så ordnar vi så du kan få diska i stora köket. 

 

 

—————-


Safety and security 

We want our events to feel safe and comfortable for everyone, both when it comes to the mental as well as the physical. 

 

Drachenwalds code of conduct

We have asked our Swedish speaking members to read the anti-harrasment policy for Nordmark before the event.
For our English speaking members we instead ask you to look through the Drachenwalds Code of Conduct that describes what how we expects our members to behave during our events.

 

If you end up in a situation during the event where you or somebody else doesn’t feel safe, please don’t hesitate to contact the autocrats so we can help you solve the situation. 

 

Covid-19 and other contagious diseases 

No one wants to get sick at an event, whether it’s Covid or the common cold. Diseases are, however, a nuisance that we unfortunately have to deal with at times and since we know that both covid and other viruses easily start to infect before symptoms appear, we cannot totally secure ourselves against people getting infected when we have events. But we can do our best to try to prevent many people from getting sick, so therefore we have a bunch of rules at this event.

 

This applies:

Be vaccinated or present a negative PCR test. Have your vaccination certificate ready when you arrive at the event and register first at the troll before bringing in your things. If you have not been vaccinated, we want you to present a PCR test taken no later than 48 hours before the event.

Do not come to the site if you have cold symptoms such as a sore throat, cough, runny nose or fever. This also applies if you have tested negative for Covid-19. Stay home and take care of yourself and your symptoms instead. As long as we are not going minus on the event we will refund you even if you need to cancel late.

Bring your own towel! There will be hooks in the hall outside the toilets and marking tape and pencil in the troll. Mark a hook and hang your towel there. Having your own towel reduces the risk of virus spreading.

Use the hand sanitizer inside the toilets! It may seem like you don’t need it because you wash your hands with soap, but the hand sanitizer gives us extra security, so use it diligently and a lot. It’s there for you.

Ask first before you hug someone and accept if they say no.

Dishes will be done in the small kitchen upstairs. Sinks with lukewarm water are like Disneyland for viruses and bacteria, so we will avoid that and instead wash our personal dishes in the small kitchen upstairs. If you have difficulty climbing stairs, talk to one of the autocrats and we will arrange so that you can wash dishes in the large kitchen.

 

 

Kontakt / Autocrats

 

Agnes Odygd (mundanely Agnes Edgren, She/Her) 
Site, anmälan / Site, registration

 

Agnes har varit aktiv inom SCA i ca 22 år. Är mycket intresserad av kalligrafi, illumination och allt som har med teater och musik att göra. Hon har också en lång erfarenhet av feminism, jämställdhet och HBGTQIA-frågor inom den mundana världen och anser att alla sådana frågor är minst lika viktiga för att skapa en trygg och bra miljö inom föreningen. 

Agnes has been active about 22 years in the SCA. Very interested in calligraphy, illumination and everything that is theater and music. She also have a long experience working with feminism, equality and LGBTQIA-questions in the mundane world and believe that these types of questions are just as important to create a safe and comfortable environment within the society. 

Email: agnes.edgren@nulllive.se 

 

FridR (mundanely Kim Rehnman, She/They)

Föreläsningar, schema, site / Lectures, schedule, site

FridR har varit med i SCA sedan 2011 och har sysslat med lajv sedan 2001. Musik, dans och teater brinner hon extra för, och hon vann titeln Norrskensbard 2018. Vikingatid och tidig medeltid  är den period hon är mest intresserad av. Inkludering och rättighetsfrågor är någonting hon brinner för både inom SCA och i det mundana, och hon sitter med i Drachenwald DEI council (Diversity, Equity and Inclusion)

FridR had been a part of the SCA since 2011 and before that been part of the larping community since 2001. She is passionate about music, dance and theater and she won the title of Norrskensbard 2018. She is mostly interested in The viking era and early medieval period. Inclusion and humans rights is something that she is passionate about, both within the SCA and mundanly, and she is a member of the Drachenwald DEI council ((Diversity, Equity and Inclusion)

Email: kim.falkenskold@nullgmail.com

 

Miriel atte Wille (mundanely Malin Nejström, She/Her)

Ekonomi, anmälan, webbsida / Economics, registration, website 

Miriel har varit med i föreningen i 14 år, med mest aktivitet de senaste 7 åren. Hon är intresserad av sömnad och hantverk i stort, mestadels 1300-tal, samt är aktiv att ordna evenemang för föreningen och är Drots (ordförande) för gruppen Gyllengran. Kvinnor och deras levnadsöden genom historien har alltid varit en källa till fascination och intresse.

Miriel has been a part of SCA for 14 years, but most active during the last 7 years. She is interested in sewing and craftsmanship in general, mostly 14 century. Miriel is active with making events for the association and is Drots for the local shire Gyllengran. Female history and stories have always fascinated and been a source of interest.

Email: malin.nejstrom@nullgmail.com

Birna in Svarta (mundanely Elionora Petrarca)

Food

Birna har varit medlem i SKA Aros i fem år. Hon är fortfarande inte väldigt aktiv i föreningen men har deltagit i ett flertal event och varit matokrat på eventet Scarpetta di Novembre 2021 tillsammans med Matheus Leuchensis (en av maträtterna som lagades till banketten blev också publicerad i Drachenwald 30 Year Cookbook). Matlagning och bågskytte är hennes största intressen och vid sidan av dessa gillar hon också kalligrafi och vissa textila hantverk, som nålbindning och brickvävning.

Birna has been a member of the SCA for the past five years. She still isn’t very active in the Society but has nonetheless participated in several events. In 2021 she was in charge of the food together with Matheus Leuchensis at the event Scarpetta di Novembre (one of the dishes that was on the feast menu has recently been published in the Drachenwald 30 Year Cookbook). Cooking and archery are her biggest passions, but she is also interested in calligraphy as well as some textile crafts, like nalbinding and tablet weaving.

 

 

 

Schema

Fredag

16:00 Site öppnar

20.00 Women during the Viking Age – Valkyries, Traders or Oppressed housewives?
Agnes Odygd

Lördag

8.00-10.00 Frukost

10.00-12.00 Föreläsning och workshop – Spinna på medeltida slända och distaf.
Bothild Välling och Karin Torkelsdotter

ca 12.00-12.30 Diskussionsforum ”Kvinnor/ icke CIS män i SCA, vilka utmaningar ser vi”

12.30-13.15 Lunch

13.15-14.00 Föreläsning – Mulieres Salernitanae.
Matheus Leuchensis

14.15-14.45 Rundabordssamtal – The Lesbian Historic Motif Project (LHMP) Kareina Talventytär 

15.00-15.30 Föreläsning – Kvinnor i den tidiga kyrkan, från ett 1800-talsperspektiv.
Muirgein Uí Néill

15.45-16.30 Föreläsning – Minoiska kvinnor- nudister? Gudinnor? Båda?
Ellisif Gydasdottir

16.45-17.30 Föreläsning – Eleonora av Akvitanien – en poetisk knutpunkt.
Elsa Snakenborg 

18.15 Hov

19.00 Bankett

21.00 Bardcirkel

Söndag

8.00-10.00 Frukost

(packning och städning)

12:00 Site stänger

 

 

 

Schedule

Friday

18:00 Site opens

20.00 Women during the Viking Age – Valkyries, Traders or Oppressed housewives?
Agnes Odygd

Saturday

8.00-10.00 Breakfast

10.00-12.00 Lecture and workshop – Spin on medieval spindle and distaff
Bothild Välling and Karin Torkelsdotter

ca 12.00-12.30 Open discussion ”Women/ non CIS men in the SCA, what challenges do we face” 

12.30-13.15 Lunch

13.15-14.00 Lecture – Mulieres Salernitanae
Matheus Leuchensis

14.15-14.45 Round table discussion – The Lesbian Historic Motif Project (LHMP)
Kareina Talventytär 

15.00-15.30 Lecture – Women in the early church, from a 19th century view
Muirgein Uí Néill

15.45-16.30 Lecture – Minoan women – nudist? Goddess? Both?
Ellisif Gydasdottir

16.45-17.30 Lecture – Eleonora of Akvitania – a poetic junktion
Elsa Snakenborg 

18.15 Court

19.00 Banquett

21.00 Bardic circle

Sunday

8.00-10.00 Breakfast

(packing and cleaning)

12:00 Site closes

Fredag

18:00 Site öppnar

Lördag

Söndag

12:00 Site stänger